Tuesday, December 11, 2018

මාධ්‍ය සහ බ්ලොග් වේදීන්ගේ නේපාල සංචාරය සඳහා අයදුම් කරනා ආකාරය


නේපාලයේ ලුම්බිණි හි පවත්වන්නට සුදානම් කර ඇති ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සංචාරක ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව සංවිධානය කර ඇති මාධ්‍යවේදීන්ගේ සහ බ්ලොග් කරුවන්ගේ දැනුවත් කෙරීමේ සංචාරය සඳහා අයදුම් පත් යොමුකල යුතු ආකාරය සංවිධායකයින් විසින් අප වෙත යොමු කර ඇත.

අදාළ විස්තර සහ අයදුම් කලයුතු ආකාරය පහත ලිංක් තුලින් ලබා ගන්න.මෙම වැඩසටහන සඳහා මාධ්‍යවේදීන්ගේ සහ බ්ලොග්කරුවන්ගේ තෝරා ගැනීම දෙසැම්බර් 15 සහ 16 දෙදින තුල සිදු කරනා බැවින් හැකි ඉක්මනින් අයදුම් පත් යොමු කිරීමට කාරුණික වන්න.

අයදුම්පත් පහත විද්‍යුත් ලිපිනයනට යොමු කරන්න
bitmnatta2019@gmail.com
bitm@natta.org.np
ssubedi@ntb.org.np
archanakc@ntb.org.np

වැඩි විස්තර සඳහා පහත වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න
http://natta.org.np/bitm-2019

අප වෙත විස්තර යොමු කරනා ලද විද්‍යුත් ලිපිය පහතින් දැක්වේ.

from: Archana KC Rana <archanakc@ntb.org.np>

to: Jeevana Fernando <jeevana@srilanka.travel>

cc: Jeevana Fernando <happymusicteam@gmail.com>,

ceo@ntb.org.np,
nandy@ntb.org.np,
abaral@ntb.org.np,
rshah@ntb.org.np,
sghimire@ntb.org.np,
ssubedi@ntb.org.np,
snepali@ntb.org.np,
srpandeya@ntb.org.np,
skbaral@ntb.org.np,
bgautam@ntb.org.np,
bitmnatta2019@gmail.com

date: Dec 11, 2018, 11:35 AM

subject: RE: Information regarding the BTIM 2019 & Request for Bloggers/ Media from Sri Lanka

Attn: Jeevana Fernando
Assistant Director
Sri Lanka Tourism Promotion Bureau

Dear Jeevana Fernando,
We really appreciate your support to help us reach out to the bloggers and media people in Sri Lanka. Pls. find attached herewith application form and itineraries for bloggers interested in attending the Buddhist International Travel Mart 2019. It would be great if you could request them to e-mail the completed forms to nattabitm2019@gmail.com , ssubedi@ntb.org.np and to myself at archanakc@ntb.org.np .

Please do note that not all applicants (bloggers/media) will be accepted. The application forms will be evaluated by a committee and the final list of bloggers/ media people will be shortlisted for BITM 2019. Our aim is to invite prominent media and bloggers with a large following within the local audience. We are trying to finalize the list by Dec. 15 or 16. We also have open slots for buyers. Please do visit http://natta.org.np/bitm-2019 for further information regarding the same.

We hope to have a good team from Sri Lanka. Looking forward to hearing more from you regarding the same.

Wish you a great day! Once again, a big THANK YOU!

With regards,
Archana


Archana Kc Rana
Manager - Digital Marketing
PR & Publicity
Nepal Tourism Board
Tourist Service Center
Bhrikutimandap, Kathmandu
Tel: 4256909, Fax: 4256910

Monday, December 10, 2018

ශ්‍රී ලාංකික බ්ලොග් කරුවනට නේපාල සංචාරයක් සඳහා අවස්ථාවක්


නේපාල සංචාරක මණ්ඩලය ප්‍රථම වතාවට සංවිධානය කරනු ලබන ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සංචාරක ප්‍රදර්ශනය (Buddhist International Travel Mart) වසර 2019 ජනවාරි 10 -12 දෙදින තුල පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇත. මෙම ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව විවිධ රටවල බ්ලොග් කරුවන් සදහා දින හතක දැනුවත් කිරීමේ චාරිකාවක් (Familiarization Tour) අදාළ ආයතනය විසින් සංවිධානය කර ඇත. අදාළ වැඩසටහන පිළිබඳව ශ්‍රී ලාංකික මාධ්‍ය කරුවන් සහ බ්ලොග් කරුවන් දැනුවත් කරනා ලෙස ඉල්ලීමක් අප වෙත ආයතනික මට්ටමෙන් ලැබී ඇත.  මෙම චාරිකාව සඳහා ගුවන් ටිකට් පත්, නවාතැන් පහසුකම් සහ අදාළ ගමනාගමන පහසුකම් සංවිධායකයන් විසින් මාධ්‍යවේදීනට සහ බ්ලොග් කරුවනට නොමිලේ ලබාදෙන බවද දන්වා ඇත

අදාළ වැඩසටහන සම්බන්දව වැඩි විස්තර පහත ලේඛනයේ අඩංගු වේ.

නේපාලය පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සංචාරක ප්‍රදර්ශනය සඳහා සහභාගී වීමට කැමැත්තක් දක්වන මාධ්‍යවේදීන් සහ බ්ලොග් කරුවන් අයදුම්පත් හැකි ඉක්මනින් නේපාල සංචාරක මණ්ඩලය වෙත යොමුකරනා මෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

අදාළ විද්‍යුත් ලිපිය පහතින් දැක්වේ.

from:Archana KC Rana archanakc@ntb.org.np
to:jeevana@srilanka.travel,
happymusicteam@gmail.com
cc:ceo@ntb.org.np,
nandy@ntb.org.np,
abaral@ntb.org.np,
rshah@ntb.org.np,
sghimire@ntb.org.np,
Sudhan Subedi <ssubedi@ntb.org.np>,
snepali@ntb.org.np,
srpandeya@ntb.org.np,
skbaral@ntb.org.np,
bgautam@ntb.org.np,
bitmnatta2019@gmail.com
date:Dec 10, 2018, 4:40 PM
subject:Information regarding the BTIM 2019 & Request for Bloggers/ Media from Sri Lanka

Dear Jeevana Fernando,

Greetings and Namaste from Nepal Tourism Board! I received your e-mail contact through our WTM 2017 database. This is regarding our upcoming Buddhist International Travel Mart 2019.

It is our pleasure to inform you that Nepal is hosting the first Buddhist International Travel Mart (BITM2019) from Jan. 10-12, 2019, in the Sacred Garden of Lumbini in Nepal, the center of Buddhism. Lumbini, the birthplace of Lord Buddha and a UNESCO Cultural Heritage Site, which has gained worldwide fame as the center of universal peace and brotherhood, carries immense significance as a tourism destination. The main objective of BITM 2019 is to promote Lumbini as the prime Buddhist heritage site and to create a platform for interaction between organizations, tour operators and agencies that specialize in this sector. The event, chaired by the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation (MoCTCA) of Nepal, is being led by Nepal Association of Tour and Travel Agents (NATTA) and Nepal’s key private sector associations, with Nepal Tourism Board (NTB) as the organizing partner.

In this context, we are trying to get in touch with bloggers and media people from the source markets to participate in BITM 2019 as our valued guest. We will host the media and bloggers, including the to-fro international airfare.  We are positive this experience in the Land of Buddha in the most intimate way accompanied by expert tour guides who have indepth knowledge of the life of Buddha and stories related to each sacred site, will be a “lifetime” and meaningful experience for all participants.

We would really appreciate if you could circulate the information among the network of media/ bloggers working with the Sri Lanka Tourism Promotion Bureau. We are positive that the news and stories related with Lumbini will have high value in Sri Lanka, which will be good for Nepal tourism promotion.

Events at the program will incorporate an assortment of Conferences, B2B Sessions and Key Note Speeches by Travel/ Spiritual Gurus. This will also provide an opportunity to educate the participants about Lumbini and the Buddhist Circuit in the region, thereby, promoting Nepal as a top spiritual destination. We are hopeful that the Mart will create ample opportunity for significant exchanges in terms of partnerships and business opportunities among the participants. Forwarding to you further information about BITM 2019 for your kind reference.

We look forward to hearing from you as we need to confirm the bloggers/ media list by December 15. Thank You!


With regards,
Archana

Archana Kc Rana
Manager - Digital Marketing
PR & Publicity
Nepal Tourism Board
Tourist Service Center
Bhrikutimandap, Kathmandu
Tel: 4256909, Fax: 4256910